Organisation, Anmeldungen H0: Martin
Anmeldungen, Betrieb 0e: Horst
Arrangement: Claus
Betriebskonzept und Fahrplan H0 Epoche 3: Jens
Betriebskonzept und Fahrplan H0 NE-Bahn: Christoph
Betriebskonzept und Fahrplan H0 Epoche 5/6: Martin
Betriebskonzept und Fahrplan H0m: Jan
DCC: Armin Mühl
Helfer: Christian, Frank, Jens-Christian
Uhr, Telefon: Thomas
Helfer: Hartmut
Astkoordinatoren: Möh->Mzh: Peter
Möh->Dsn: Ulrich
Husp->Hhf: Thomas
DR: Alex
NE-Bahn: Manfred